42
   Wednesday
   49 / 32
   Thursday
   54 / 31
   Friday
   56 / 30